Počítačová gramotnosť

Počítačová gramotnosť pre všetkých žiakov stredných škôl

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKu

ECDL/ICDL (European Computer Driving Licence / International Computer Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na počítače)