Mentoring a tutoring

Mentoring a tutoring zameraný na žiakova študentov pochádzajúcich z MRK na Zemplíne

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ZM_SEP-IMRK3-2019-002156 zo dňa 03.04.2019, názov projektu: „Mentoring a tútoring zameraný na žiakov a študentov pochádzajúcich z MRK na Zemplíne“, kód projektu v ITMS2014+: „312051S041“

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU